Over Zorgwetten

HOE IS DE ZORG WETTELIJK GEREGELD?


Er zijn verschillende zorgwetten waarmee de zorg in Nederland is geregeld. Dit heeft met name te maken met de vergoeding voor de zorg. De Jeugdwet en de Wmo vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Op Walcheren valt dit onder de verantwoordelijkheid van Porthos.  Op deze pagina leggen wij uit welke wetten en welke zorgvragen bij elkaar horen.

 

Welke wetten zijn er in het Nederlandse zorgstelsel?

 • de Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • de Jeugdwet* >>> valt onder Porthos
 • de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) * >>> valt onder Porthos
 • de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Porthos regelt namens de Walcherse gemeenten de toegang tot de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De wet- en regelgeving bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet of Wmo. De uitkomst van ons onderzoek kan zijn dat u niet in aanmerking komt hiervoor. Dat betekent echter niet dat er dan geen oplossing voor u komt. Er kan vaak meer dan u denkt! Wij denken graag met u mee voor een oplossing die past bij uw situatie. Lees meer over onze werkwijze.


Heeft u een zorgvraag? Op deze pagina leest u een toelichting per de zorgwetten en kunt u inschatten onder welke wet uw vraag valt. Zo kunt u zelf al inschatten of u bij Porthos aan het juiste loket bent.

 

 

 

DE ZORGVERZEKERINGSWET (ZVW) 

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar.  Dit staat in de Zorgverzekeringswet (ZVW). U heeft de keuze om zich aanvullend te  verzekeren. De premie van een aangeboden polis is gelijk voor iedere verzekerde, ongeacht zijn gezondheidssituatie, leeftijd of achtergrond; wel kunt u, afhankelijk van uw inkomen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag. Daarnaast geldt een jaarlijks eigen risico en voor bepaalde zorg geldt ook een eigen bijdrage.

 

Wat valt er onder de ZVW?

• geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;

• wijkverpleging;

• verblijf in het ziekenhuis;

• geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, inclusief intramurale GGZ tot maximaal drie jaar;

• geneesmiddelen;

• tandheelkundige zorg tot 18 jaar;

• zorg van therapeuten, zoals fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten;

• diëtetiek;

• medische hulpmiddelen;

• ambulancevervoer ‘zittend ziekenvervoer’;

• fysiotherapie voor chronisch zieken.


Meer en uitgebreidere informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

DE JEUGDWET*

Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar. Porthos regelt namens de Walcherse gemeente de toegang tot de jeugdhulp, waarbij zij voldoen aan de kwalificaties van de Jeugdwet. De medewerkers van Porthos adviseren de jeugdige en zijn/haar ouders welke hulp het best passend is. Bij ieder gesprek dienen beide gezag voerende ouders aanwezig te zijn.


Welke vormen van Jeugdhulp zijn er?

 • Ambulante Jeugdhulp – u ontvangt thuis hulp als problemen zijn rondom de opvoeding
 • Pleegzorg
 • Hulp aan jongeren met ernstige gedragsproblemen
 • Verblijf in een jeugdinstelling
 • Jeugd GGZ – hulp aan kinderen en jongeren met een psychische aandoening
 • Jeugdzorg voor jongeren met een beperking (ernstige beperking = WLZ)

Lees meer over de Jeugdhulp op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)*

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt mensen van 18 jaar en ouder, ondersteuning bij het zo veel mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Deze ondersteuning is er bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, ouderen, of mensen voor wie een veilige en beschermde woonomgeving noodzakelijk is. Het doel is dat mensen vanuit eigen kracht en het sociale netwerk zelfstandig kunnen functioneren en daar waar nodig ondersteuning krijgen vanuit de gemeenten. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij. Vanaf 01-01-2019 verandert de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Lees meer.

 

Welke zorgvraag valt er onder de Wmo?

 • individuele begeleiding
 • huishoudelijke hulp
 • huishoudelijke zorg
 • dagbesteding
 • ontlasting van een mantelzorger
 • hulpmiddelen, zoals een traplift, scootmobiel etc.
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.
 • Wmo-vervoer – voor meer informatie lees de folder over de vervoerspas
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis. Lees meer hierover op de website van de rijksoverheid.

 

 

 

DE WET LANGDURIGE ZORG (WLZ) 

Jongeren en volwassenen met een ernstige beperking of ziekte die permanent toezicht of 24-uurszorg in de nabijheid nodig hebben, kunnen gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen deze zorg thuis ontvangen of in een instelling. De indicatie wordt bepaald door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

 

Welke zorgvraag valt er onder de Wlz?

 • Verblijf in een instelling: langdurige opname, maar ook huisvesting krijgen in een verpleeghuis, of een woning voor verstandelijk beperkte mensen.
 • Persoonlijke verzorging: hulp bij wassen, aankleden, toiletgang, en eten en drinken.
 • Begeleiding die de zelfredzaamheid vergroot: hulp bij het indelen van de dag,
 • om het leven beter onder controle te krijgen en om te leren hoe je de
 • huishouding doet.
 • Verpleging: medische hulp bij bijvoorbeeld wondverzorging of injecteren.
 • Wlz-behandeling: een medische, paramedische of gedragswetenschappelijke behandeling die helpt bij het herstel of verbeteren van een aandoening.
 • Vervoer van en naar de dagbesteding en dagbehandeling: voor mensen die door
 • hun aandoening niet zelf naar de dagbesteding of –behandeling kunnen komen.

Meer informatie op Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

 

 

 

Deze wetten liggen ook dicht bij ons werkgebied:

 

DE PARTICIPATIEWET

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet wordt op Walcheren uitgevoerd door Orionis. Orionis is een gemeenschappelijke regeling van de drie Walcherse gemeenten. Het komt voor dat medewerkers van Orionis en Porthos dezelfde mensen helpen die terecht zijn gekomen in complexere problematiek rondom zorg en inkomen. Wij werken dan als professionals nauw met elkaar samen.

Meer informatie via www.orioniswalcheren.nl.

 

Wet Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school krijgen die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs moeten leerlingen ondersteunen die extra aandacht nodig hebben. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Vaak werken scholen in een regio hierin samen. Er is een basisondersteuning, denk aan problemen bij dyslexie. Naast de basisondersteuning bieden sommige scholen extra begeleiding aan leerlingen. Bijvoorbeeld een speciale klas voor leerlingen met een gedragsstoornis. Of trainingen in sociale vaardigheden. Voor deze speciale begeleiding werken scholen soms samen met instellingen voor jeugdzorg en jeugdhulp. Ook op Walcheren werken scholen hierin samen met Porthos, met Loket kind op 1 (basisonderwijs) en met het onderwijsloket voor het Voortgezet onderwijs. Lees meer hierover in de folder.

U vindt ook meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

 

Wilt u meer informatie over zorgwetten? Kijk dan op www.regelhulp.nl

 

* De Jeugdwet en de WMO vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Walcheren hebben de gemeenten de uitvoering van deze wetgeving bij Porthos belegd.