Achtergrond decentralisaties

Alle gemeenten krijgen per 1 januari 2015 de regie over allerlei taken die nu nog bij de Provincie of bij het Rijk horen. Het gaat vooral over taken op het gebied van zorg en ondersteuning: ondersteuning en begeleiding van (zorgbehoevende) mensen, zorg voor de jeugd, (passend) onderwijs, participeren op de arbeidsmarkt (participatiewet). Deze overheveling van regie noemen we 'decentralisaties'. Er komt natuurlijk geld mee om deze taken uit te (laten) voeren. Daarmee bestaat de gemeentebegroting op termijn voor het grootste gedeelte uit 'zorgeuro's'. Maar met het overhevelen van de taken wordt tegelijkertijd flink bezuinigd op het budget. De gemeenten moeten alles dus heel efficiënt organiseren en waar mogelijk samenwerken om de kosten te drukken. Op Walcheren werken de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen binnen het project Walcheren voor Elkaar intensief samen om de nieuwe taken straks uit te voeren. De voorbereidingen zijn in volle gang. Op het gebied van jeugdhulp stemmen de 13 Zeeuwse gemeenten samen af.

 

Participatiewet

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. Het wetsvoorstel is op 20 februari 2014 aangenomen in de Tweede Kamer. Naar verwachting zal behandeling in de Eerste Kamer eind juni 2014 plaatsvinden. In de Participatiewet wordt de sociale werkvoorziening (WSW), de bijstand (WWB) en een deel van de werk- en arbeidsondersteuning voor jonge gehandicapten (Wajong) samengevoegd. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en het daarbij behorende budget.

 

Samenredzaamheid

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er om alle inwoners van Nederland zo goed mogelijk mee te laten doen aan onze samenleving. Wanneer dat niet lukt, moet de gemeente die mensen compenseren. Om de zorgeuro's goed te besteden, willen de gemeenten een goed beeld hebben van elke individuele situatie. Daarom gaan de gemeenten in gesprek met zorgvragende inwoners. Samen met hen worden alle mogelijkheden én alle onmogelijkheden in kaart gebracht. Deze aanpak levert maatwerk op en versterkt de eigen kracht van de inwoners.

 

Voor meer informatie over de overheveling van de zorg van de overheid naar de gemeenten kunt u terugvinden op de website www.walcherenvoorelkaar.nl